รายละเอียดที่พบ: 10931  หน้า 1 ของ 547     รายการต่อหน้า: 
    คำนำหน้าชื่อ     ชื่อ     นามสกุล     ตำแหน่ง     วิทยฐานะ     สถานศึกษา     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
  นางสาว มณนิภา ชุติบุตร ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาย ถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาย วิศรุต สนธิชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ เตรียมอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาย สำเร็จ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาง จำนงค์ แจ่มจันทร์วงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ สตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาย สนั่น ชนันทวารี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ บางมดวิทยา (สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาง อารีย์ ชินสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ สตรีวัดระฆัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาง จิรา อ่อนไสว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นางสาว นภาพร สายลิ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ วัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาย สมบัติ ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ สวนกุหลาบวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นางสาว กัญญา เกิดโพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ เตรียมอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาย วิชัย ปรกสะอาด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาง อภิญญา เพ็ชรรัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาง วัลยา โกสุม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ โพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาย วีระยศ เทียมเงิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ สามเสนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นางสาว ดิสพร ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ สามเสนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาง พัชรินทร์ มุขดารา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ วัดราชาธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาย ณัฐพร ศิริวัฒนา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ วัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาย ธรรมิก ธรรมสโรช รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ ราชวินิต มัธยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
  นาย สมเดช ฉัตรมงคล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ วัดบวรนิเวศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
               
    
 ที่มาข้อมูล : ระบบ cmss พัฒนาระบบ : ะกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล  ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.