รายละเอียดที่พบ: 29  หน้า 1 ของ 1     รายการต่อหน้า: 
    ตำแหน่ง     วิทยฐานะ     จำนวน (ราย)    
  ครู

11

 
  ครู ชำนาญการ

3,778

 
  ครู ชำนาญการพิเศษ

4,987

 
  ครู เชี่ยวชาญ

74

 
  นักจัดการงานทั่วไป

25

 
  นักทรัพยากรบุคคล

33

 
  นักประชาสัมพันธ์

5

 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

2

 
  นักวิชาการพัสดุ

1

 
  นักวิชาการศึกษา

36

 
  นักวิชาการเงินและบัญชี

5

 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

20

 
  นิติกร

20

 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ

45

 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

1,087

 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ

119

 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ

16

 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ

1

 
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ

82

 
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

258

 
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ

12

 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการ

1

 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ

74

 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ

19

 
  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

22

 
  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

150

 
  ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ

28

 
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

15

 
  เจ้าพนักงานธุรการ

5

 
     

10,931

 
       
    
 ที่มาข้อมูล : ระบบ cmss พัฒนาระบบ : ะกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล  ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.